Every piece of information helps build the puzzle …

Die geveg teen Misdaad en Kriminele kan slegs gewen word deur bruikbare inligting in te samel in verband met hul identiteit en aktiwiteite. Wat is bruikbare inligting and wat maak ons daarmee? Hier is ‘n paar riglyne.

The war on Crime and Criminals can only be won by having useful information about their identity and activities. What is useful information and what do we do with it? Here are some guidelines.

‘n Mens hoor gereeld iemand wat sê “Ek het inligting aan die polisie gegee maar hulle het nie opgetree nie, die krimineel is steeds besig met sy dade.” Dit is moontlik dat die inligting nie bruikbaar was vir die polisie nie. Die polisie word gebind deur die wet en die publiek verstaan nie altyd die slaggate van die reg stelsel nie.

One often hear people say “I gave the police all the information but they did not act on it, the criminal is still busy with his activities.” The other side of the picture is that the information was possibly not useful to the police. The police need to deal with the legal system and is bound by it and the public don’t always understand the pitfalls in the legal system.

As u aan die polisie sê “Daar is iemand by nommer 123 ABC straat wat dwelms verkoop” mag die polisie nie die perseel en almal daarop met sulke vae inligting gaan deursoek nie. Die polisie moet weet bv: (1) Wie is die persoon, (2) Wie het die dwelms gesien, (3) Watter tipe dwelms is dit, (4) Wanneer koop mense daar dwelms (5) Waar word die dwelms verkoop (6) Hoe vind die transaksies plaas, ens … Baie Landroste wil deesdae nie ‘n deursoeking lasbrief uitreik indien hul nie ‘n beëdigde verklaring het van iemand wat die dwelms en die handeldryf persoonlik GESIEN het nie.

If you tell the police “There is a guy at number 123 ABC street who is selling drugs” they cannot go and search that premises and everybody on it with such vague information. They need to know eg: (1) Who is this guy, (2)Who saw the drugs, (3) What kind of Drugs, (4) When do people buy, (5) Where do people buy, (6) How are the deals done, etc … Many Magistrates these days will not issue a Search Warrant if they do not have a sworn Statement from somebody that SAW the drugs and SAW the dealing personally.

As die polisie instorm sonder ‘n deursoeking lasbrief gaan hulle heel moontlik op die voorblaaie van die koerante wees en as beskuldigdes in die hof. As ‘n bonus sal die saak teen die dwelm handelaars deur die mat val weens ‘n onwettige deursoeking.

If the police rush in without a search warrant they are likely to end up on the front page of the newspapers and as accused in court with the added bonus that the case against the dealer will fall through due to an illegal search.

Wat staan ons dan te doen? Wanneer inligting in verband met misdaad onder u aandag kom van ‘n bron, behoort u Vrae te Vra! Die vrae om te Vra is:

Wie?
Wat?
Wanneer?
Waar?
Hoe?

So, what are we to do? When any information about crime comes to your ears via a source, you need to Ask Questions! The questions to ask are:

Who?
What?
When?
Where?
How?

Ons moet die antwoorde op die vrae sorgvuldig neerskryf en ons moet die persoon wat die bron van die inligting is oortuig om ‘n geskrewe verklaring aan ‘n betroubare polisie beampte te gee. Die verklaring hoef nie in die polisie dossier van die ondersoek geliaseer te word nie, maar kan gebruik word om ‘n Landros te oortuig om ‘n Deursoeking Lasbrief uit te reik.

We need to carefully note the answers that is given to these questions. We need to convince the source of this information to give a written statement to a trusted police official. This statement do not have to go into the investigation docket, but is used to convince the Magistrate to issue a Search Warrant.

Daar is wel omstandighede waaronder die polisie sonder ‘n lasbrief mag deursoek, maar dit is nie altyd van toepassing nie. Hul saak in die hof sal in baie gevalle sterker wees indien hul met ‘n Lasbrief deursoek het.

Yes, there are circumstances where the police may search without a warrant, but this is not always applicable and their case in court will in many instances be much stronger if they searched with a Warrant.

Kom ons maak seker ons verskaf BRUIKBARE inligting aan die polisie. Kom ons bou ‘n vertrouens verhouding met ‘n betroubare polisie beampte in ons gemeenskap sodat ons ‘n kanaal het waarheen ons inligting kan vat. Kom ons oortuig ons bronne van inligting om beëdigde verklarings aan hierdie polisie beampte te gee – met die ooreenkoms dat die verklarings slegs gebruik sal word om ‘n Deursoeking Lasbrief te bekom – ten einde die bronne te beskerm.

Let us make sure that we offer the police USEFUL Information. Let us build a trust relationship with a trustworthy police official in our community so we have a channel to take our information to. Let us convince our information sources to give sworn statements to this trusty cop – with the understanding that these statements will only be used to obtain a Search Warrant and will not go into the investigation docket – in order to protect the source.