Wil u ‘n kans staan om ‘n Misdaad of ander Noodsituasie te oorleef? Indien u nie ‘n formele Nood Plan het nie, het ek vir u slegte nuus: U en u familie se kanse op oorlewing is skraal.

Do you want to stand a chance to survive a Crime related or Other Emergency? If you do not have a formal Emergency Plan I have bad news for you, you and your family’s chances for survival are low.

Wanneer sommige mense hoor “plan” dan sien hulle ‘n ingewikkelde idee en skram weg daarvan. ‘n Nood Plan hoef nie ingewikkeld te wees ten einde effektief te werk nie. ‘n Nood situasie is stresvol en die storting van adrenalien in die liggaam veroorsaak dat u sukkel met ingewikkelde take. Dit beteken dat u Nood Plan so eenvoudig en effektief as moontlik moet wees.

When some people hear “plan” they see something complicated and start running away from the idea. An Emergency Plan does not need to be complicated to be effective. An Emergency situation is stressful and adrenal dump in your body will cause you to struggle with complicated tasks. This means that your emergency plan must also be as simple and effective as possible.

Waar begin ek? Begin deur die volgende vrae te antwoord:
Where do you start? You start by answering the following questions:

 • Maak ‘n lys van moontlike noodgevalle wat u wil dek met u plan.
 • Make a list of possible emergencies that you want to cover with your plan.
 • Besluit wat sal u beste ONMIDDELIKE aksie wees om te neem in ELKE van die noodgevalle.
 • Decide what will be your best IMMEDIATE action to take in EACH of those emergencies.
 • Besluit watter rol elkeen van u gesins lede gaan speel. Wat sal elkeen se verantwoordelikheid wees? Indien ‘n spesifieke gesins lid nie daar is nie, wie sal hul taak of rol oorneem?
 • Decide on what role each of your family members will play. What will be there responsibility? If a certain family member is not there, who will take over their task or role?
 • Stel ‘n Kontak Lys op van mense en Nood Dienste wat nodig sal wees om te kontak in ELKE Noodgeval op u lys.
 • Draw up a Contact List of people and Emergency Services that you will need to contact in EACH of your listed emergencies.

Met hierdie inligting kan u nou u Nood Plan opstel. Hier is ‘n kort voorbeeld: / With this information you can now draw up your emergency plan. Here is a short example:

~~~~~~~~~~~~~~~~~

NOOD PLAN VAN DIE GREEN GESIN
EMERGENCY PLAN OF THE GREEN FAMILY

HUIS IS AAN DIE BRAND
HOUSE FIRE

Indien ons huis aan die Brand is: / If our house is on Fire:

 • Die 1ste lid van die gesin wat bewus raak van ‘n brand in die huis sal:
 • The 1st family member to become aware of the fire will:
 • Een van die fluitjies, wat ons op spesifieke plekke oral in die huis gehang het DRIE KEER so hard as moontlik blaas en skreeu “VUUR VUUR VUUR!!”
 • Blow one of the whistles that we hung in identified spots all over the house THREE TIMES times as loud as possible and shout “FIRE FIRE FIRE !!”
 • Gryp ‘n Brand Blusser en probeer om die vuur te blus.
 • Grab a Fire Extinguisher and try to extinguish the fire.
 • Indien ‘n ander lid van die gesin tuis is en die fluitjie hoor sal hulle na die ligging van die vuur haas, kyk wat die situasie is en die Brandweer skakel.
 • If any other family member is home and heard the whistle they will rush to the location of the fire, see what the situation is and call the Fire Brigade.
 • Indien daar niemand anders tuis is nie sal die lid van die gesin wat die vuur ontdek het die Brandweer skakel nadat hul EEN KEER probeer het om die vuur te blus.
 • If there is nobody else home the family member who discovered the fire will call the Fire Brigade after trying ONCE to extinguish the Fire.
 • Indien die vuur nog brand na die 1ste poging om dit te blus sal alle lede van die gesin die huis ontruim.
 • If, after the 1st attempt the Fire is still burning all family members will evacuate the house.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

As ons kyk na die voorbeeld dan behoort ons die volgende vrae te vra: / Looking at this example you need to ask the following questions:

 • Het ons fluitjies oral in die huis?
 • Do you have whistles all over your house?
 • Weet al die gesinslede waar elke fluitjie teen die muur hang?
 • Do your family members know exactly where each whistle hangs on the wall?
 • Het u ‘n kode? Bv: Een blaas op die fluitjie beteken Indringer, Twee beteken persoon is Beseer, Drie beteken Vuur ens…
 • Do you have a code? Eg: One whistle blow means Intruder, Two means Injured family member, Three means Fire etc…
 • Het u brand blussers?
 • Do you have fire extinguishers?
 • Is hul gediens in die afgelope 12 maande?
 • Were they serviced in the past 12 months?
 • Is hul in vaste posisies en weet alle gesinslede waar elkeen is?
 • Do they have fixed positions and do all family members know where that is?
 • Weet alle gesinslede hoe om dit KORREK te gebruik?
 • Do all family members know how to use them CORRECTLY?
 • Is die Brandweer telefoon nommers geprogrameer op die selfone van alle gesinslede?
 • Is the Fire Brigade phone numbers programmed on the mobile phones of all family members?
 • Is die Brandweer telefoon nommers op kritieke plekke in die huis geplaas?
 • Is the Fire Brigade phone numbers placed on critical spots around the house?

Dit is al van my kant vandag 🙂 Gaan doen nou u beplanning sodat u kan weet, Wanneer Moeilikheid Gebeur is U in Beheer.

That is all I want to say today 🙂  Now you need to go do your planning so you can Prove Superior when Sh!t Happens.