Baie plaasbewoners wat hierdie artikel lees gaan dalk lag, maar diesulkes wat die moeite gaan doen om hierdie praktyk toe te pas sal die vrugte pluk.

Many farm dwellers reading this article may laugh, but those that go to the trouble of practicing this advice will see it bare fruit.

Observasie van jou gebied is van kritieke belang vir Plaas Veiligheid.

Observation of your area is of critical importance to Farm Safety.

Observasie is ‘n tydrowende taak, maar die tyd wat hieraan spandeer word is tyd wat goed spandeer is. Indien alle bewoners van ‘n gebied deelneem, en Observasie op ‘n beurt basis plaasvind, kan dit effektief gedoen word.

Observation is a time cosuming activity, but time spent on it is time wisely spent. It can be done effectively if all residents of a particular area participate on a turns basis.

Waar behoort Observasie Poste geneem te word ? / Where ought Obseravtion Posts be taken ?

Enige plek waar jou plaas grens aan ‘n pad wat deur die algemene publiek gebruik word. Jy kan binne jou grond teen die heining plaasneem en die pad monitor.

At any spot where your farm borders a road being used by the general public. You can position yourself on your land, next to the fence, and monitor the road.

By enige kruispad in jou gebied.

At any crossroads in your area.

Vanaf die hoogste punte in jou gebied, met ‘n goeie verkyker. Die hoogste punte in ‘n gebied is gewoonlik waar Selfoon torings geplaas is, en daar is gewoonlik ‘n mooi pad op tot by die toring.

From the highest points in your area with a good pair of binoculars. The highest points in your area is usually where mobile phone towers are placed and there is usually a good road to those towers.

Waarvoor moet jy kyk? / What to look out for ?

Skryf die besonderhede (Kleur, Maak, Registrasie nommer, Insittendes, Vrag) neer van ALLE voertuie wat jy sien beweeg, op watter pad en in watter rigting hulle beweeg en die tyd wat jy hul opgemerk het.

Note the particulars (Colour, Make, Registration number, Occupants, Load) of ALL vehicles that you see moving, on what road and in which direction they moved and the time you saw them.

Skryf die besonderhede (Geslag, Ras, geskatte Ouderdom, Kleredrag) neer van ALLE voetgangers wat jy sien beweeg, op watter pad en in watter rigting hulle beweeg en die tyd wat jy hul opgemerk het.

Note the particulars (Gender, Race, estimated Age, Clothing) of ALL pedestrians that you see moving, on what road and in which direction they moved and the time you saw them.

Neem kennis van die sigbare vrag van enige voetuig en indien jy vermoed dat die vrag gesteelde eiendom kan wees, stel dadelik die nodige mense in kennis of skakel dadelik ander boere in die gebied. Whatsapp groepies is handig hiervoor.

Note the visible load of any vehicle and if you suspect that the load could be stolen property, immediately inform the necessary people or inform other farmers in the area. Whatsapp groups is handy for this purpose.

Wat nou gemaak met hierdie inligting? ? What do you do with this information ?

Boere in ‘n landros distrik behoort ‘n enkele Inligting Koordineerder (Moontlik onder die Distrik Boere Unie) te he waarheen hulle alle inligting kan deurgee. Hierdie persoon behoort alles op ‘n behoorlike rekenaar program (Excel of ander) vas te vang en ook met die plaaslike Polisie te deel. Hierdie Inligting Koordineerder moet dan ook die data analiseer, kyk vir patrone wat vorm en kyk waar voetuig bewegings ens dalk saamval met misdaad wat in ‘n gebied gepleeg is. Sonder ‘n toegewyde Inligting Koordineerder is Observasie ‘n gejaag na wind!

Farmers in a magistrates district should have a single Information Coordinator (Possibly under the District Farmers Union) to whom all information can be given through. This person should capture all information on a proper computer program (Excel or other) and should share it with the local Police. This Information Coordinator should analyze the data, look for patterns and identify vehicle movements that might coincide with crime committed in the area. Without a committed Information Coordinator Observation is worthless!

Observasie moet dag en nag plaasvind en tye moet gewissel word. Dit is ‘n langtermyn projek wat meer vrugte oplewer hoe langer dit toegepas word. Op sekere Obeservasie Punte wat redelik veilig is, kan ook vroue en tieners gebruik word vir hierdie taak.

Observation should be done day and night at different times. It is a long term project that will deliver more successes the longer it is practiced. At certain Observation Points that is reasonably safe, women and teenagers can also be used for this task.

Deur Observasie kan ons help seker maak dat Wanneer Bollie Gebeur – ons In Beheer sal wees.

Through Observation we can help ensure that when Sh!t Happens – We are in Control.