Sedert Februarie 2018 het M-TAC in samewerking met Trio-Training verskeie, baie suksesvolle, Bloeding Beheer Kursusse (BCon) in die Vrystaat aangebied.

Since February 2018 M-TAC in co-operation with Trio-Training have presented several very successful Bleeding Control Courses (BCon) in the Free State province.

Ons instrukteurs het ‘n agtergrond in Militere Slagveld Medisyne, Trauma, en Noodhulp instruksie. Ons een instrukteur is ‘n Mediese Dokter en die ander is gekwalifiseer in Taktiese Ongevalle Sorg. U sal ver soek vir beter opleiding 😉

Our instructors have a background in Military Combat Medicine, Trauma, and 1st Aid Instruction. One is a practicing Medical Doctor and the other qualified in Tactical Casualty Care. You will search far and wide for better training 😉

Terwyl ons die hele standaard BCon kursus dek, het ons ook ekstra elemente ingesluit van Regs aspekte rondom Bloeding Beheer en sekere elemente van Sorg Onder Vuur, wat gewoonlik deel vorm van Taktiese Ongevalle Sorg opleiding. Ons studente kry meer as net die standaard BCon opleiding.

While we cover the whole standardized BCon course we have added extra elements to it concerning the legalities of Bleeding Control and some elements from the Care Under Fire training usually covered in Tactical Casualty Care courses. Our students are getting more than just the normal BCon training.

Vir omtrent 2 ure van u tyd en minder geld as wat u spandeer in ‘n restaurant, kan hierdie opleiding ‘n Lewe Red, u lewe, u kind se lewe, wanneer dit die minste verwag word.

For about 2 hours of your time and less money than you spend in a restaurant, this training can Save a Life, Your Life, Your Child’s Life when you least expect it.

BCon is basiese opleiding wat enigiemand kan baasraak, maar dit bevat meer gevorderde opleiding as wat u in meeste Noodhulp kursusse sal kry. Ons wyk af van die normale en bring aan u die nuutste Nood Mediese Tegnologie beskikbaar.

BCon is entry level training that anybody can do, but it contains more advanced training than you would get in most 1st Aid Courses. We break the mold and bring the latest advances in Emergency Medical Technology to you.

Ons 1ste kursusse was bygewoon deur Boere, hul vrouens en kinders, Huisvroue, Besigheids mense, Kleuterskool onderwyseresse, Vakansie Oord Bestuurders en personeel en vele ander. Terwyl die doel van die opleiding nie is om te voldoen aan Departement Mannekrag se Noodhulp vereistes nie, is die inhoud 100% gemik op die red van lewens in ‘n land waar kriminele geweld ‘n groot brandpunt raak.

Our 1st courses have been attended by Farmers, their wives and children, Housewives, Business people, Pre-Primary School teachers, Resort Managers and Staff and many others. While the purpose of this training is not compliance with Dept of Manpower requirements, the content is aimed 100% at saving a life in our country where criminal violence is a big issue these days.

U kan ‘n kritieke bloeding slagoffer raak in sekondes. As u nie weet presies wat om te doen nie kan u dood bloei binne minute! Neem die tyd en kry die opleiding. Kontak ons voor u dit nodig kry!

You can become a critically bleeding victim in seconds, if you don’t know exactly what to do you will bleed to death in minutes! Take the time to get trained. Contact us before you need it!

Wanneer Bollie Gebeur – Wees in Beheer.

Be Prepared When Sh!t Happens.