Plaas veiligheid is iets waar ‘n mens na die groter prentjie moet kyk en jou nie moet vas staar teen net sekere brandpunte nie.

When coming to Farm Safety you need to look at the bigger picture and avoid focusing only on a few critical points.

Plaas veiligheid begin by Bewusmaking. Jou gesin, jou werkers, jou bure, jou familie en vriende op die dorp – wat op die plaas kom kuier, selfs die vragmotor bestuurders wat vragte op jou plaas kom op of aflaai, moet almal bewus gemaak word van die behoefte vir paraatheid en van die stappe wat hulle moet neem om net ‘n basiese vlak van paraatheid te handhaaf. Daar kan nog baie geskrywe word oor net hierdie een konsep, maar genoeg vir eers.

Farm Safety starts with creating Awareness. Your family, your workers, your neighbors, your family & friends who live in town – who visits you on the farm, even the truck driver that makes deliveries on your farm, must all be made aware of the need for preparedness and of the steps they have to take to maintain a basic level of preparedness. A lot more can be said on this concept, but I will stop here for now.

Ander belangrike komponente van plaas veiligheid is goeie verhoudings tussen werkgewer en werknemers, die skep en behoorlike bestuur van ‘n inligtingsnetwerk, die stigting en bestuur van Plaaswag eenhede, die opstel en gereelde inoefening van gebeurlikheidsplanne, ooreenkomste met veiligheidsrolspelers oor samewerking ens.

Other important components of Farm Safety include good relationships between employer and employees, the creation and management of a proper information network, the creation and management of a proper Farm Watch unit, the drawing up and regular practice of incident plans, agreements with safety role players about co-operation etc.

Die vrou en kinders op die plaas moet ook nie buite rekening gelaat word in planne nie. Hulle kan waardevolle bydraes lewer.

The wife and children should not be left out in these plans. They can give important contributions.

Onthou, “Wanneer Bollie Gebeur – Wees in Beheer!”

Remember, “When Sh!t Happens – Prove Superior!”