Vir enige groep Suid-Afrikaners wie opereer ten einde hulself of hul dorp veilig te hou van misdaad / kriminele / ramp, kan Intelligensie rofweg gedefinieer word as “Die bevestigde inligting wat ons nodig het ten einde ons self veilig te hou in terme van Misdaad, Kriminele, Natuurlike en ander Rampe.”

For any individual or group in South-Africa that operate in order to keep themselves or their town safe from crime / criminals /disasters, Intelligence can be roughly defined as “The confirmed Information that we need in order to keep ourselves safe in terms of Crime, Criminals, Natural or Other Disasters.”

Alhoewel daar baie tipes Intelligensie is gaan ons hoofsaaklik handel met Menslike Intelligensie (HUMINT) en Oop Bron Intelligensie (OSINT).

Allthough there are many types of Intelligence we will mainly deal with Human Intelligence (HUMINT) and Open Source Intelligence (OSINT).

Menslike Intelligensie word ingewin deur gesprekke met mense in jou gemeenskap. Alle tipes mense, goeie mense en nie so goeie mense, kan bronne van Intelligensie wees. Van die Kerk tot die kroeg kan plekke wees waar Menslike Intelligensie ingesamel kan word.

Human Intelligence is gathered from talking to people in your community. All kinds of people, Good people and not so good people, can be sources of Intelligence. From the Church to the Bar can be places where Human Intelligence can be gathered.

Oop Bron Intelligensie is Intelligensie wat ingesamel is uit vryelik beskikbare openbare bronne. Bronne sluit in die Media (Koerante, TV, Tydskrifte…), Internet gebaseerde bronne soos Facebook, Twitter, Blogs, Aanlyn Forums, Openbare Data (Regerings Verslae), Monitering van Radio Frekwensies (deur persone soos Amateur Radio Operateurs wat dit wettig mag doen), Satteliet Kaarte (Google Earth) ens, Profesioneel en Akademiese byeenkomste en publikasies (Simposia, Konferensies, Akademiese Publikasies…), en baie ander Oop Bronne.

Open Source Intelligence is Intelligence gathered from Openly Available Public Sources. Sources include the Media (Newspapers, TV, Magazines …), Web Based Communities like Facebook, Twitter, Blogs, Online Forums …), Public Data (Government Reports), Observation of Radio Frequencies (by persons like Radio HAM’s who are legally allowed to do it), Sattelite Maps (Google Earth) etc, Professional & Academic (Symposia, Conferences, Academic Papers …), and many other Open Sources.

Dit is belangrik om seker te maak dat ons nie ons self skuldig maak aan Spioenasie nie! Spioenasie word gedefinieer as “‘n Regering, maatskappy of individu wat informasie bekom, wat as geheim of vertroulik geklassifiseer is, sonder die toestemming van die houer van die inligting.”

What should be noted is that one should not make oneself guilty of Espionage! Espionage is defined as “A government, company or individual obtaining information considered secret or confidential without the permission of the holder of the information.”

Leer alles wat u kan oor Intelligensie. As Misdaad Gebeur, Wees in Beheer!

Learn all you can about Intelligence. When Crime Hits, Prove Superior!